Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Kozmetika, pedikúra, vizáž, tetovanie, predlžovanie rias

Reklamačný poriadok upravuje postup pri vybavovaní reklamácie.

Kozmetické štúdio La Femme – Bc. Beáta Kavecká

 1. Prevádzka, ktorá poskytuje kozmetické služby, pedikúru a služby súvisiace so skrášľovaním tela musí mať platné živnostenského oprávnenia.
 2. Prevádzka sa zaväzuje:
  1. vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
  2. vykonávať požadovanú službu zodpovedne podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich konkrétnemu pracovnému úkonu a to s materiálmi ,ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EU.
  3. zákazník bol pred úkonom oboznámený s kontraindikáciami a následnou domácou starostlivosťou po ošetrení.

Všeobecné ustanovenia:

 1. Pracovník prevádzky je zodpovedný predovšetkým za to, aby poskytovaná služba spĺňala požiadavky zákazníka.
 2. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov.
 3. Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služby.

Podmienky pre uplatnenie reklamácie:

 1. Pracovník prevádzky je zodpovedný za kvalitu svojej práce ale aj za chybu, ktorá sa vyskytne u zákazníka neskôr
 2. Službu je potrebné reklamovať bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď ako zákazník zistí chybu, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.
 3. Zákazník si vykonanú službu dôkladne prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 4. Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.
 5. Vybavenie reklamácie zo zákona nesmie trvať dlhšie ako 30 dní
 6. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.
 7. Peniaze za darčekové poukážky sa nedajú vrátiť a však dajú sa vymeniť za akúkoľvek službu alebo produkt v rámci salónu. Poukážka pletí len do dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok platí v kozmetickom štúdiu La Femme, Cyrila a Metoda 22, Žiar nad Hronom a nadobúda platnosť a účinnosť 8.12.2009.